باشگاه مشتریان بیمه ایران نمایندگی هستی قاسمی نژاد

خدمات بانکی کارت و خدمات کارت تخفیف بیمه ایران

مزایای حضور اصناف در طرح باشگاه مشتریان بیمه ایران (منافع فروشگاه ها)

مزیت اول

دراختیار داشتن فرصت بالقوه و استفاده از جامعه بزرگ مشتریان بیمه ایران بیش از 30.000 نفر

مزیت دوم

افزایش تراکنش های مالی فروشگاه ها و کسب درامد بیشتر از فروش بیشتر

مزیت سوم

کاهش هزینه اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده فروشگاه

مزیت چهارم

کاهش هزینه های رقابت با رقبای کاری

مزیت پنجم

دریافت اعتبار ویژه نزد بانک ملی و امکان استفاده از طرح های تسهیلاتی بانکی

مزیت ششم

وفاداری مشتریان فعلی به مرکز شما و بهره مندی از مشتریان جدید

dark and light

صاحبان مشاغل و فروشگاه های معتبر جهت عضویت درباشگاه مشتریان اقدام کنید.