بیمه تامین آتیه فرزندان - بیمه ایران - کرج

در بیمه تامین آتیه فرزندان والدین می توانند به منظور تامین یکسری از هزینه ها و پشتوانه مالی فرزندانشان در آینده از جمله :هزینه ازدواج، جهیزیه وتحصیلات ازبیمه آتیه فرزندان استفاده نمایند. این بیمه از بدو تولد فرزندان، آنها را تحت پوشش قرار می دهد.