بیمه تامین هزینه جهیزیه - بیمه ایران - کرج

دربیمه تامین هزینه جهیزیه بیمه گزار و بیمه شده، پدر یا مادر دختر می باشد و یا در صورت عدم وجود والدین دختر، هر شخص دیگری که علاقه مند به تامین هزینه دختر در آینده می باشد. در صورت فوت و یا حیات بیمه شده ذینفع بیمه نامه دختری است که بیمه به نفع او صادر شده است.