بیمه تمام عمر گروهی - بیمه ایران - کرج

در بیمه تمام عمر گروهی بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت یا حیات بیمه شده، سرمایه بیمه نامه را به صورت یکجا به ذینفع یا استفاده کننده که در قرارداد قید شده است پرداخت نماید. دراین نوع بیمه نامه ها بیمه گزار برای بیمه نمودن کارمندان خود اقدام می نماید.