بیمه کارکنان دولت (عمر گروهی) - بیمه ایران - کرج

در بیمه کارکنان دولت (عمر گروهی) که به مدت یکسال می باشد کارمندان دولت در مقابل فوت به هر علت بیمه می شوند و حق بیمه پرداختی بیمه نامه از طرف دولت و براساس بخشنامه های صادره تعیین و صورت پذیر خواهد بود.