بیمه درمان تکمیلی زایمان چیست؟

بیمه درمان تکمیلی زایمان زیر مجموعه بیمه اشخاص است که در واقع به تنهایی تا این لحظه در شرکت سهامی بیمه ایران وجود ندارد،و این پوشش بعنوان یکی از پوششهای آپشنال بیمه درمان تکمیلی گروهی می باشد که ارائه،آن در این طرح بصورت گروهی می باشد.البته دوره انتظار در گروههای زیر پانصد نفر نه ماه و گروههای پانصد تا هزار نفر شش ماه می باشد و در مورد گروههای بالای هزار نفر با توافق بیمه گر فاقد دوره انتظار می باشد.امروزه بیمه تکمیلی ایران در بخش پوشش بیمه زایمان و نازایی و ناباروری مشکل بسیاری از کارکنان بخشهای خصوصی دولتی و حتی اصناف را کاسته و خدمات شایانی در بخشهای ویزیت ، آزمایش ، دارو و جراحی ارائه نموده است