قیمت درمان تکمیلی یا هزینه بیمه تکمیلی ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد در واقع نمی توان قیمت ثابتی برای بیمه های درمانی تعیین نمود.

در بیمه تکمیلی ایران قیمت به عوامل زیر بستگی دارد:

1-تعداد افرادبیمه شده و افراد تحت تکفل آنها

2-سابقه بیمه ای یا ضریب خسارت بیمه درمان بیمه گزار در سالهای قبل

3-میزان ارتباط بیمه شده با بیمه ایران یا میزان سایر رشته های بیمه ای بیمه گزار نزد بیمه ایران

مانند :بیمه مسئولیت ، بیمه آتش سوزی ، بیمه مهندسی ، بیمه اتومبیل ، بیمه اشخاص و  بیمه باربری

4-میزان پوشش های تکمیلی انتخاب شده از قبیل:هزینه بستری، جراحی و بستریهای اصلی ، بیمه تکمیلی زایمان

بیمه دندانپزشکی،بیمه نازایی ، آزمایشگاه ، ویزیت و دارو ، انواع پوشش پاراکلنیکی و .............

5-میزان تعهد درخواستی برای هر بند توسط بیمه گزار

6-بخشنامه های صادره توسط اداره کل اشخاص بیمه ایران

7-آخرین تعرفه های نظام پزشکی