بیمه مسئولیت بیمارستان جزو بیمه نامه هایی است که شرکت بیمه ایران جهت پوشش مسئولیت حرفه ای پزشکان جهت گسترش دامنه تامین جامعه پزشکی به وجود آمده. این بیمه نامه جهت پشتیبانی و پرداخت خسارات ناشی از مسئول فنی بیمارستان به بیماران در محدوده بیمارستان است. این دامنه مسئولیت با در نظر گیری شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص اشخاص ثالث مشخص می گردد.
این بیمه نامه در خصوص کلیه خساراتی است که در یک بیمارستان، مرکز درمانی یا کلینیک، با نقص و عدم کارایی لوازم و تجهیزات پزشکی خود به بیماران یا اشخاص ثالث (همراهان، عیادت کنندگان یا…) تحمیل می نماید.
بیمه ایران امکان درخواست صدور بیمه نامه مسئولیت فنی بیمارستان را برای کلیه مراکز درمانی هم چون مسئولین فنی درمانگاه، کلینیک و بیمارستان میسر نموده، کلیه مسئولین می توانند با پر نمودن پرسشنامه مخصوص درخواست صدور بیمه مسئولیت فنی بیمارستان را ارایه نمایند تا پس از بررسی های لازم نسبت به صدور آن اقدام شود.
نکته قابل توجه این است که، بیمه مسئولیت بیمارستان صرفا جهت تامین خسارات ناشی از مشکلات فنی بوده و متوجه مسئولین فنی مراکز درمانی خواهد بود، این در حالی است که دارا بودن این بیمه نامه هیچ مصونیتی در خصوص پزشکان و پیرا پزشکان نخواهد داشت و کلیه این عزیزان می بایست نسبت به درخواست صدور بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیرا پزشکان اقدام نمایند.
بیمه مسئولیت بیمارستان در محدوده جغرافیایی همان مرکز درمانی مسئولیت خسارات را بر عهده خواهد داشت، در واقع برای هر مرکز درمانی یک بیمه نامه مسئولیت فنی نیاز است.
شایان ذکر است، بیمه مسئولیت فنی بیمه ایران، صرفاً مسئولیت خسارات وارده به بیماران و اشخاص ثالث را تامین می نماید، و هیچ مسئولیتی در قبال تجهیزات فنی و … ندارد. همچنین بیمه ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان های مرکز درمانی و از دست دادن درآمد نخواهد داشت.

بیمه مسئولیت بیمارستان

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

بیمه نامه مسئولیت بیمارستان خسارات اعم از فوت و نقص عضو اشخاص ثالث یعنی کلیه مراجعه کنندگان (بیماران، همراهان، عیادت کنندگان) به مرکز درمانی را شامل می شود. کلیه بیمه نامه های صادره از بیمه ایران، در صورت عدم پرداخت حق بیمه و همچنین در صورت وجود الحاقیه و عدم پرداخت وجه آن توسط بیمه گذار، بیمه نامه فسخ می گردد.