بیمه مسئولیت پوشش دهنده خسارات ناشی از مسئولیت ما در قبال سایر افراد جامعه در موقعیت ها و جایگاه های متفاوت است، بیمه مسئولیت آرامش خاطر خاصی در کسب و کار ایجاد خواهد نمود. هر یک از ما مسئولیت های خاصی در قبال افراد جامعه داریم که همین امر پدید آورنده بیمه های مسئولیت است. بیمه مسئولیت ساختمانی در واقع مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل شخص ثالث را بیمه می کند. بدین ترتیب هرگونه خسارت جانی و مالی در طی مراحل مختلف عملیات ساختمانی، گود برداری، تخریب، ساخت و ساز و… نسبت به شخص ثالث بیمه می گردد و کلیه هزینه های ناشی از این خسارات توسط بیمه گر طبق شرایط مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

اهداف بیمه مسئولیت ساختمانی

از اهداف بیمه مسئولیت ساختمانی می توان به مسئولیت کارفردا یا بیمه گذار، نسبت به کلیه پرسنل فعال در واحد ساختمانی اشاره نمود، که در صورت بروز هر گونه خسارت و حادثه در صورتی که با توجه به مدارک و شواهد، مسئولیت بیمه گذار (کارفرماییکه اقدام به تهیه بیمه مسئولیت ساختمانی نموده) اثبات گردد، بدون رای مراجع قانونی این خسارت پرداخت می گردد.
یکی دیگر از موارد مهم در بیمه مسئولیت ساختمانی، این است که بیمه گذار طبق بند های مندرج در بیمه نامه موظف می گردد که کلیه موارد ایمنی را در کارگاه ساختمانی رعایت نماید، ضمن این که قبل از صدور بیمه نامه کارشناس اقدام به چک نمودن کلیه موارد فوق می نماید و در صورت مشاهده خسارات به ساختمان های مجاور، در بخش شرایط خصوصی و استثناعات درج می نماید تا پس از صدور بیمه نامه مشکلی ایجاد نگردد.
بیمه گر (بیمه ایران) مسئولیتی در خصوص اتفاقات و حوادثی که منشا آن خارج از کنترل و مسئولیت بیمه گذار باشد، نخواهد داشت . این موارد شامل: سیل، زلزله، رانش زمین و… است. فقط در شرایطی که بیمه گذار مسئول و عامل تشدید کننده شناخته شود، بیمه گر نسبت به بر آورد بخشی از خسارت که متوجه مسئولیت بیمه گذار است اقدام می نماید.

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی بیمه ایران، شامل موارد زیر است:
خسارات مالی
نقص عضو
هزینه های پزشکی درمانی
فوت و خسارات جانی
علاوه بر خسارات فوق، این خسارات نیز تحت پوشش بیمه ایران قرار دارد:
خسارات وارده به تجهیزات و تاسیسات ساختمان های مجاور در اثر حادثه ریزش
ترک خوردگی و ریزش ساختمان های مجاور در اثر گود برداری
خسارات وارده به پیاده رو ها و اماکن و اموال عمومی در مجاورت ساختمان مورد احداث، در اثر گود برداری
خسارات وارده به تاسیسات شهری، لوله های آب گاز و …
خسارت به خودروهایی که در اطراف ساختمان محل احداث بر اثر سقوط مصالح و… آسیب دیده اند
خسارات جانی، فوت و نقص عضو عابران اطراف محل احداث
خسارات جانی، فوت و نقص عضو همسایه های مجاور محل احداث
خسارات جانی، فوت و نقص عضو افراد ورود کننده به محل احداث

بیمه مسئولیت ساختمانی

عواقب عدم استفاده از بیمه مسئولیت ساختمانی

همان طور که می دانید، کارفرما مسئولیت کلیه حوادث در حوزه ساخت و ساز خود را می بایست بر عهده گیرد و قانون در صورت وقوع هر گونه حادثه ای، کارفرما را مسئول میداند، لذا کارفرما موظف به پرداخت کلیه خسارات ناشی از حادثه می باشد. یکی از حوادث رایج در طول ساخت و ساز که متاسفانه تعداد بی شماری از کارفرمایان را به دردسرهای زیادی انداخته، سقوط کارگران از ارتفاعات ساختمان است!
مرگ یا قطع نخاع و آسیب جدی از پیامد این حادثه است، در صورتی که کارفرما بیمه مسئولیت ساختمانی نداشته باشد ناچار به پرداخت کلیه هزینه های درمانی،جراحی و حتی دیه کامل فرد خواهد بود، قطعاً ضرورت اقدام جهت صدور بیمه نامه ملموس است. چراکه متحمل شدن این خسارت و حجم بالایی از فشار روانی طی حادثه،به هیچ وجه منطقی نیست و پرداخت حق بیمه مسئولیت ساختمانی بسیار منطقی تر از تحمل این فشار روحی و مالی است.

پوشش های فرعی بیمه مسئولیت ساختمانی

همان طور که می دانید هر یک از بیمه نامه های شرکت بیمه ایران، دارای پوشش های متفاوت و گسترده ای است، که به درخواست بیمه گذار و صلاح دید وی انتخاب می گردد و تعرفه آن در صدور بیمه نامه لحاظ و پرداخت می شود. در زیر به مواردی که جزو پوشش های فرعی بیمه مسئولیت ساختمانی می باشد، اشاره خواهیم کرد:
پرداخت خسارات از حوادث خارج از کارگاه که طی ماموریت اتفاق افتاده
پرداخت خسارات در اماکن وابسته به محیط کارگاهی ساختمان مورد احداث
پرداخت خسارات حوادث نقلیه موتوری بطور کامل
بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی مرتبط با ساختمان مورد احداث
بیمه مسئولیت مهندسین مشاور و مهندسین ناظر
پرداخت خسارات بدون نیاز به رای دادگاه
پرداخت خسارات پزشکی بدون نیاز به تعرفه
پرداخت خسارات جانی اشخاص ثالث
پرداخت غرامت روزانه کارگران فعال در ساختمان مورد احداث
پرداخت خسارات ناشی از هرگونه صدمه به کارکنان بر اثر حوادث غیر مرتبط به فعالیت بیمه شده
پرداخت مابه التفاوت افزایش دیه تا حداکثر سه سال