بیمه مسئولیت مدنی به نسبت بیمه های مسئولیت آتش سوزی، بیمه مسئولیت مهندسین و… کمی جدید تر است. در گذشته در صورتی که فردی با انجام عمل خاصی به دیگران خسارتی تحمیل می نمود، مسئولیت این خسارات با شخصی بود که عامل ایجاد آن بود، این موضوع بسیار بدیهی بود اما در شرایطی، اگر گاو، شتریا سگ شخصی، رم کرده یا به هر دلیلی به اشخاص دیگر آسیب زده و موجب تحمیل خسارات به اطرافیان می شدند، تعیین عامل خسارت ممکن نبود و مسئولیت این اتفاق و خسارات ناشی از آن را هیچ کس بر عهده نمی گرفت. از این رو، مسئولیت به دو بخش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم شد.
مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری،مسئولیتی است که فرد در قبال کارهای عمد خود بر عهده دارد که در واقع خود فرد به طور مستقیم در پیش آمدن آن دخیل است و شامل بیمه نمی شود.
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که فرد در قبال رفتار و فعالیت های روزانه خود، در مقابل سایر افراد جامعه دارد شامل بیمه های مسئولیت مدنی است.
تنوع بیمه مسئولیت به میزان تنوع شغلها و مسئولیت ها بوده و بیمه، تامین کننده خسارات ناشی از حوادث در هر یک از حوزه ها است. بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران، با تحقیق و بر آورد ریسک وقوع حوادث در هر یک از شاخه های فعالیتی حرفه ای و مدنی، تعرفه ای جهت حق بیمه در نظر گرفته که در قبال آن، شرکت بیمه مسئولیت تامین خسارات ناشی از حوادث را برای بیمه شدگان خود فراهم می کند.
لازم است بدانید، بیمه مسئولیت یکی از ضرورتهای فعالیت روزانه و حرفه ای است، چراکه با کمی دقت متوجه خواهید شد، روزانه در محیط های مختلف هم چون رستوران، ادارات، بیمارستان ها و مراکز درمانی، تمامی افراد به نوعی درگیر مسئولیت های ریز و درشت در مقابل اشخاص ثالث هستند، به تصور برخی افراد درصد احتمال وقوع حوادث مشخص نیست پس ریسک وقوع آن را پذیرفته و از بیمه های مسئولیت مدنی در حوزه های مختلف استفاده نمی کنند.

بیمه مسئولیت مدنی

چند لحظه تصور کنید اتفاقاتی نظیر سقوط دانش آموز از پله و آسیب مغزی وی، پرت شدن سوزن منگنه و برخورد با چشم کارمند اداره ای، یا آتش سوزی رستورانی مجهز! در کلیه این حوادث کارفرما با همین طرز تفکر و عدم استفاده از بیمه مسئولیت، دردسری بزرگ برای خود خریده و به ناچار مسئولیت کلیه خسارات را می بایست بر عهده گرفته و حتی آینده شغلی خود را نیز در معرض خطر قرار داده اند، لذا توصیه میکنیم با توجه به پوشش های تفاوت بیمه و همچنین انواع بیمه مسئولیت که توسط شرکت بیمه ایران ایجاد شده، از این خدمات استفاده نموده و آرامش خاطر شغلی و شخصی برای خود ایجاد نمایید تا از بروز این مشکلات در امان باشید.