همان طور که می دانید، کارفرما در مقابل کلیه کارکنان خود مسئولیت مدنی دارد، لذا در صورت دارا بودن بیمه مسئولیت کارفرما، در صورت بروز هرنوع حادثه در محیط کار و بروز خسارات مالی، جانی و… کلیه خسارات وارد شده به کارکنان، توسط بیمه ایران تامین می گردد، البته در نظر داشته باشید این پرداخت در صورت محرز شدن مسئولیت بیمه گر پرداخت می گردد.
بیمه ایران، مفاد این بیمه نامه را برای کلی اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم نموده و شرکت ها، سازمان ها، کارخانجات و کارگاه های تولیدی و همچنین پیمانکاران ساخت و ساز های عمرانی و ساختمانی و مجریان طرح های راه سازی و… می توانند نسبت به درخواست صدور بیمه مسئولیت کارفرما اقدام نمایند.
بروز حادثه در کلیه فعالیت های روزانه امکان پذیر است، اما در صورت بروز حادثه در محل کار، کلیه مسئولیت های آن هم چون، ضرر و زیان جانی، نقص عضو، هزینه های پزشکی و درمانی، بیکاری و طول درمان بر عهده کار فرما خواهد بود، که با برآورد هزینه های نسبی آن، ضرر و زیان بسیار زیادی محسوب می گردد و عدم استفاده از بیمه مسئولیت کارفرما به نوعی ریسک به حساب خواهد آمد.
طبق قانون کار، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که جهت انجام امور خاصی عده ای را به کار مشغول نموده و این افراد تحت امر ایشان فعالیت می نمایند، در مقابل رعایت موارد ایمنی، سهل انگاری ها، استفاده از لوازم و وسایل بدون حفاظ ایمنی و موارد این چنینی کارمندان و کارگران خود مسئول است، این بیمه نامه دقیقا همین بخش از مسئولیت را پوشش می دهد.

بیمه مسئولیت کارفرما

مزیت بیمه مسئولیت کارفرما

بهترین مزیت بیمه مسئولیت کارفرما، این است که طبق بند های این بیمه نامه، در صورت بروز حادثه برای کارکنان و تحمیل خسارت، شرکت بیمه ایران نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد نمود، این پرداخت و پوشش بیمه ای محدودیتی در نوع قرارداد کارکنان با کارفرما ندارد و شامل کلیه کارکنان، قراردادی، پیمانی، روز مزد و… که حتی به صورت پروژه ای با کارفرما کار می کنند است.

پوشش های فرعی بیمه مسئولیت کارفرما

همان طور که می دانید هر یک از بیمه نامه های شرکت بیمه ایران، دارای پوشش های متفاوت و گسترده ای است، که به درخواست بیمه گذار و صلاح دید وی انتخاب می گردد و تعرفه آن در صدور بیمه نامه لحاظ و پرداخت می شود. در زیر به مواردی که جزو پوشش های فرعی بیمه مسئولیت کارفرما می باشد، اشاره خواهیم کرد:
پرداخت خسارات از حوادث خارج از کارگاه که طی ماموریت اتفاق افتاده
پرداخت خسارات در اماکن وابسته به محیط کارگاه
پرداخت خسارات حوادث نقلیه موتوری بطور کامل
بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی
بیمه مسئولیت مهندسین مشاور و مهندسین ناظر
پرداخت خسارات بدون نیاز به رای دادگاه
پرداخت خسارات پزشکی بدون نیاز به تعرفه
پرداخت خسارات جانی اشخاص ثالث
پرداخت غرامت روزانه کارکنان
پرداخت خسارت صدمات جسمی به کارکنان بر اثر حوادث غیر مرتبط به حوزه فعالیت