بیمه نامه مسافرتی جز یکی از انواع بیمه های نوینی می باشد که در شرکت بیمه ایران صورت می گیرد. بیمه مسافرتی، عبارت است از پوشش دهی مواردی از جمله صدمات و آسیب هایی که پس از شروع سفر به خارج از ایران برای فرد بوجود می آید که شامل صدمات بدنی و بیماری ها و یا دیگر عارضه های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که پس از سفر برای فرد ایجاد شده و سبب درخواست کمک از طرف فرد بیمه شونده و یا نمایندگان آن می گردد.

انواع بیمه نامه مسافرتی معتبر

بطور معمول خطراتی که به وسیله بیمه مسافرتی معتبر تحت پوشش قرار می گیرند عبارتند از:
۱- بخش پزشکی
۲- بخش های مالی مرتبط به لغو، کوتاه سازی یا وقفه های سفر
موارد گفته شده می تواند شامل هزینه های مورد توافق یا هزینه های باشد که در سفر به کار نرفته و به صورت پیش پرداخت شده مانند هزینه هایی مازادی که از سفر بر مسافر متحمل شده است، در صورتی که ضروری یا منطقی در نظر گرفته شود و یا مواردی از جمله لغو و یا کوتاه شدن سفر تحت شرایط خاص مورد توجه بیمه قرار می گیرد.

کاربرد بیمه نامه مسافرتی معتبر

بیمه مسافرتی معتبر، بیمه ای جهت پوشش دادن هزینه های مرتبط به بخش پزشکی، لغو سفر، گم شدن اسباب و لوازم سفر و دیگر مسائلی است که امکان دارد در سطح بین المللی و در سفر برای فرد ایجاد می شود.
بیمه مسافرتی معتبر می تواند خیالی آسوده را در طی سفر خارجی برای شما به همراه بیاورد و تمامی مسائلی که امکان وقوع آن در آن برای شما و اعضای خانواده شما در مکان بوجود می آید پوشش دهد. بیمه مسافرتی از همان زمان رزرو سفر جهت پوشش دهی کلی در طی سفر تهیه می گردد. گاهی مواقع بیمه نامه سفر تعداد بدون محدودیتی سفر را در داخل چهار چوب زمانی ایجاد می کند. برخی بیمه نامه ها مخارج پزشکی را با مقدار کمتر و یا بیشتر هزینه قبول می کنند و هزینه های پزشکی با توجه به کشور مسافرت می تواند تغییر کند.

موارد تحت پوشش بیمه نامه مسافرتی معتبر

۱- هزینه های پزشکی و بستری کردن بیمه شده در خارج از کشور به دلایلی چون بروز حادثه یا بیماری غیر مترقبه
۲- هزینه بازگشت بیمار به کشور
۳- هزینه های فوری دندانپزشکی با فرانشیز مشخص
۴- بازگشت دادن اعضای اصلی خانواده فرد بیمه شده بیمار یا متوفی به داخل کشور
۵- بازگشت دادن جسد متوفی
۶- بازگرداندن و یا سفراضطراری افراد به کشور به دلایلی چون فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
۷- جبران کردن خسارات وارده بر بار تحویلی به هواپیما،کشتی و… با تاخیر در ورود آن
۸- حواله کردن تضمینی وجوه نقد
۹- دفاع حقوقی تا سقف مشخص
۱۰- هزینه های مرتبط به دارو
۱۱- تاخیر در حرکت وسیله نقلیه سفر که شامل هواپیما، قطار، کشتی و… می باشد.
۱۲- هزینه های گم شدن پاسپورت، شناسنامه، گواهینامه رانندگی در خارج از کشور
۱۳- هزینه های مرتبط به یافتن و ارسال بار و دیگر ملزومات شخصی در سفر خارج از کشور
۱۴- هزینه های دیگری از جمله ارسال پیام و دیگر اطلاعات مراجع درمانی در موارد اضطراری