انواع بیمه عمر وزندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات بر درامد ودارایی معاف است. وجوه پرداختی بیمه گزاران که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد، در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکتهای بیمه گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.