به اندوخته بیمه گذار به صورت روز شمار سود علی الحساب تعلق می گیرد. و هر ساله در پایان سال مالی و پس از برگزاری مجمع عمومی سالیانه، شرکت سود قطعی حاصل شده (سود مشارکت در منافع) از سرمایه گذاری ها اعلام گردیده و حداقل 85 درصد از سود قطعی حاصل شده علاوه بر سود تضمینی به حساب بیمه گذار منظور می گردد.