مدت بیمه نامه حداقل برابر با 5 سال و حداکثر به صورت تمام عمر می باشد، به شرطی که مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه کمتر از 106 سال باشد.