برای جبران و خنثی نمودن اثرات منفی تورم و حصول اطمینان بیمه گذار از حفظ ارزش پول خود، امکان تعیین تعدیل حق بیمه بر اساس ضرایب 0 تا 20 درصد به انتخاب بیمه گذار فراهم شده است.