در این پوشش شما از یک پوشش اصلی سرمایه فوت به علت حادثه بهره مند می شوید که در کنار ان می توانید پوشش های دیگر حادثه از جمله: هزینه پزشکی،نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی وجزئی، پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و پوشش تکمیلی دریافت مستمری در صورت از کار افتادگی کامل ودائم استفاده نمایید.